Resestipendium för projektarbete i Väst- och Centralasien 2017

SriiFöreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner utlyser härmed ett resestipendium om 10 000 kr till enskild person som stöd för projektarbete inom ramen för verksamhetsområdet för Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul. Projektet kan vara ett led i såväl akademisk forskning som populärvetenskapligt arbete. Även praktisk och tillämpad forskning kan stödjas. Stipendiet ges inte för medverkan i utbildning.

Projektet förutsätts genomföras under 2017. Två veckors kostnadsfritt boende på institutet under stipendietiden kan erbjudas, men endast under förutsättning att man bokar i god tid före vistelsen.

Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul ”har till ändamål att främja svensk forskning, främst humanistisk och samhällsvetenskaplig, i Turkiet och östra medelhavsområdet samt andra regioner som språkligt, kulturellt eller historiskt har anknytning därtill” (§ 1 i stadgarna). Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner är en stödorganisation till institutet och arrangerar egna kulturprogram.

Några speciella ansökningsformulär finns inte. Ansökan ska innehålla:

  • projektplan inklusive budget (max. 3 sidor)
  • CV (max. 2 sidor)

Observera att projektplan och CV tillsammans inte får överstiga fem sidor.

Projektplanen måste omfatta följande fem punkter: 1. Bakgrund, 2. Mål med projektet, 3. Aktivitetsplan, 
4. Resplan/tidsplan, 5. Kostnadsplan/budget.

Om det föreslagna projektet har ytterligare finansiärer eller ingår som del av ett större projekt ska detta 
framgå av ansökan.
Ansökan ska insändas per e-post (info@istanbulvanner.se) och vara föreningens styrelse 
tillhanda senast söndagen den 26 februari 2017.

Stipendiet kommer att delas ut vid Vänföreningens årsmöte i april/maj 2017. Utbetalning av stipendiebeloppet sker i två omgångar. Hälften betalas ut i anslutning till årsmötet. Den andra hälften betalas ut sedan arbetet skriftligen redovisats. 
Arbetet ska ha redovisats i en skriftlig rapport (1–2 sidor) senast 31 januari 2018. Rapporten skickas till info@istanbulvanner.se och kommer att publiceras på Vänföreningens hemsida.

Frågor kan ställas till Johan Heldt, e-post: johan.heldt@lingfil.uu.se eller tel. 018–4711418.

 

Advertisements