Utlysning: Kurs på forskarutbildningsnivå, hösten 2017

SriiSvenska Forskningsinstitutet i Istanbul (SFII) har genom åren erfarenhet av att organisera och assistera vid olika slags kurser, däribland USI-kurser och sommarkurser.

Mot bakgrund av SFII:s ämnesmässiga bredd och att institutet främjar interdisciplinärt samarbete, mobilitet och internationalisering, bjuder institutet in till att organisera och genomföra en kurs på forskarutbildningsnivå. Den ska behandla temata som vanligtvis inte eller bara sällan förekommer vid svenska universitet och högskolor. Interdisciplinära samarbeten välkomnas särskilt, men är inte ett obligatorium.

Kursens form

Kursen ska utföras i samarbete mellan SFII och två till tre lärare verksamma i Sverige och Turkiet. Den ska huvudsakligen äga rum i Istanbul men erbjudas inom kursutbudet vid ett svenskt lärosäte och sökas vid en institution där deltagarna registrerar sig och får sina poäng. Kursplanering, undervisning och examination är delegerad till ansvarig lärare, som bör vara docent eller professor och knuten till en svensk institution. Undervisning, arbetsspråk och kurslitteratur kommer att vara både på engelska och svenska.

Kursen bör i första hand vända sig till doktorander men utrymme kan också ges för masterstudenter med mycket goda meriter. Totalt antal kursdeltagare beräknas till tio. Omfattning på kursen är 7,5 hp, 5 veckor, varav tolv nätter i Istanbul. Kursen ska tidsmässigt planeras in någon gång under hösten 2017. Den första kursveckan ägnas åt inläsning i Sverige, efterföljande två veckor i Istanbul och de sista två veckorna åter i Sverige för uppföljning och skriftlig examination, eller i Istanbul på egen bekostnad.

SFII kommer att avsätta medel i form av stipendier för kursdeltagarnas resor och boende i Turkiet samt de merkostnader som uppkommer för tillresta lärare. De undervisande lärarna förväntas däremot utföra undervisningen inom ramen för sina ordinarie tjänster; SFII kan varken bidra med löner eller OH-kostnader. Om en del av undervisningen äger rum i Sverige måste värdinstitutionen själv stå för den delen av kostnaderna.

Utlysning

Samtliga lärosäten i Sverige är välkomna att inkomma med ansökan. Beslut fattas av SFII:s styrelse i slutet av april 2017. Kursansvariga ska motivera varför de vill ge kursen och bifoga en CV på max tre sidor. Kursförslag ska inkomma till styrelsen senast den 1 april 2017.

Kursförslaget ska innehålla följande punkter:

Mål: ange mål för kursen, lämpliga för forskarutbildningsnivå.
Innehåll: ange problemområde och temata.
Undervisningsform, upplägg och examination: ange föreläsnings- och seminarieformer, lärarkraft, ev exkursioner, besök eller utbyten och tidsram. Ange också samarbetspartners i form av lärare och universitet i Turkiet.
Litteratur: ange obligatorisk kurslitteratur och referenslitteratur.
Schema: ange ett detaljerat om än preliminärt schema.
Budget: ange en preliminär budget för två till tre lärare och tio studenter från Sverige, inklusive resor till och från Istanbul samt eventuella resor inom landet, boendekostnader och övriga möjliga kostnader. Boende för lärare sker vid SFII. För studenter sker boendet vid SFII om rum är lediga annars utanför institutet. Huvudlärarna förutsätts utföra undervisning inom ramen för egen tjänst vid hemmainstitutionen, vilket kan ses som en form av medfinansiering från hemmainstitutionens sida. Ange även hemmainstitutionens overheadkostnader. Lokala turkiska eller internationella lärare ersätts genom arvode från SFII. Motivera varje post i budgeten, som totalt inte får överskrida 110 000 SEK.

Ansökan
Ansökan skickas som ett pdf-dokument med e-post till Olof Heilo, olof.heilo@sri.org.tr senast den 1 april 2017. Bifoga CV i separat bilaga.

Advertisements